Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


KERKDIENSTEN, BIJZONDERE VIERINGEN, SACRAMENTEN
 


WEKELIJKSE AANBIDDING IN GERLACHUSKAPEL

Het Gerlachus-octaaf van 2009, waarin we bijzonder het sacrament van de Eucharistie centraal hebben gezet: "Ik ben er voor U", is ook het `startschot' van wekelijkse aanbidding van ons Heer in het heilig Sacrament na de Gerlachusmis op iedere dinsdag tot 12.00 uur in de Gerlachuskapel.
Op 15 januari vieren we een andere heilige van Limburgse bodem: de heilige Arnold Janssen, die een bijzonder sterke impuls heeft gegeven aan de missionering wereldwijd, vanaf Limburgse bodem (te Steyl): naar Zuid-Amerika, Indonesië, Japan, Afrika heeft Arnold Janssen zijn missionarissen kunnen uitzenden, om de Blijde Boodschap te verkondigen en handen en voeten te geven aan dit Evangelie in concrete naastenliefde. Maar Arnold Janssen wist heel goed dat het gebed de 'krachtcentrale' is en blijft van de evangelisering. Daarom dat hij naast het stichting van een missiecongregatie ook gezorgd heeft voor het tot stand komen van een zustercongregatie voor altijddurende aanbidding van ons Heer in het Heilig Sacrament (ook in Steyl).
Ook in Houthem gaan we beginnen met aanbidding, een maal in de week na de Gerlachusmis in de Gerlachuskapel. Deze kapel is juist ook van origine bedoeld als bijzondere plaats van bezinning, stil gebed en aanbidding, nabij het Gerlachusheiligdom. Deze aanbidding is er ook om tot een impuls van nieuwe evangelisatie te komen, en om deze in onze parochies en in onze regio te ondersteunen. Dat is immers onze roeping en missie: Christus is ons gegeven voor anderen!
Om deze aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste mogelijk te maken hebben we een aanbiddingsgroep gevormd, opdat er op zijn minst altijd twee mensen aanwezig zijn.
U kunt dus vanaf dinsdag 13 januari 2009 altijd op de dinsdagmorgen de Gerlachuskapel binnenlopen voor aanbidding, voor langere om kortere tijd.
Er zullen een aantal gebedenboekjes klaar gelegd worden, en blaadjes met gebeden en pauselijke intenties, die zo mogelijk u bij het gebed kunnen helpen.

9-1-2009

BIJZONDERE VIERINGEN


H. Mis ter ere van Gerlachus
Elke dinsdagmorgen om 9.00 uur wordt in Houthem een speciale H. Mis gevierd ter ere van de H. Gerlachus met relikwieverering en broodzegening.

Rozenkrans
Op dinsdag en donderdag wordt er om 8.45 uur, een kwartier voor de aanvang van de H. Mis, de rozenkrans gebeden. Tijdens de restauratie van de kerk wordt de rozenkrans elke woensdag in Broekhem gebeden.

Kruisweg
In de veertigdagentijd wordt er op Witte Donderdagavond om 19.00 uur de kruisweg gebeden. Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur de kruisweg gebeden, terwijl ‘s avonds om 19.00 uur de Kruisverering plaats vindt.

Processie
Elk jaar wordt de Sacramentsprocessie gehouden en trekt deze door onze parochie. Hiervoor is als vanouds veel belangstelling en de route en de aanliggende woningen worden uitbundig en passend versierd. De regie van de processie ligt in handen van het processiecomité. In Houthem trekt de processie op Pinksterzondag over een route die tijdig wordt vastgesteld.

Kruisprocessie
Op maandag, dinsdag en woensdag vóór Hemelvaartsdag trekt na de H. Mis, die dan
‘s avonds gevierd zal worden om 19.00 uur, de Kruisprocessie door de velden en landerijen. Voor Houthem en Broekhem zal dat een gemeenschappelijke processie zijn aansluitend aan de H. Mis, waar die op deze dagen gelezen wordt.
Tijdens de processie wordt gebeden voor de vruchten der aarde en de grote noden in de wereld.

Sacramentsoctaaf Meerssen
Tijdens het sacramentsoctaaf van ons dekenaat Meerssen, dat gehouden wordt vanaf Sacramentsdag, zal onze parochie op de maandag in een voetprocessie naar de basiliek van het H. Sacrament van Meerssen trekken en daar de H. Mis bijwonen. Bij de Geulhemmermolen zullen de bedevaartgroepen van Houthem en Broekhem die van Berg en Terblijt ontmoeten en samen verder trekken.

St. Gerlachusoctaaf
Vanaf 4 januari, opening, tot en met 11 januari, sluiting, wordt in Houthem, rond de feestdag van St. Gerlach op 5 januari,  het St. Gerlachusoctaaf gehouden.
Voor het octaaf wordt jaarlijks een thema uitgewerkt rond de persoon van St. Gerlach en dagelijks wordt de H. Eucharistie gevierd. Deze vieringen worden door de diverse zangkoren uit de omtrek opgeluisterd en men probeert telkens een bepaalde groep uit de bevolking of van verenigingen hiervoor uit te nodigen. Zo wordt vanuit Berg en Terblijt en de St. Servaas te Maastricht telkens een voet-bid-tocht gehouden. Het volledige programma wordt telkens in de parochiebladen en op deze website bekend gemaakt.
 

SACRAMENTEN

Welhaast alle mensen zullen het belang zien van een houding van echte medemenselijkheid ten opzichte van elkaar: liefde, trouw, behulpzaamheid, rechtvaardigheid, vergevings-gezindheid enz. worden door iedereen belangrijk gevonden. Maar als christen, als rooms-katholiek, dan geloven we in God, in Zijn Zoon Jezus Christus en in Zijn richtlijnen voor ons leven, die ons bekend zijn door de heilige Schrift (de bijbel) en die Hij aan Zijn Kerk heeft toevertrouwd.
Dan bekennen wij dat geloven meer betekent dan een goed medemens te zijn, hoe belangrijk en noodzakelijk dat ook is voor iedere gelovige!
Pas als wij in trouw aan Christus en Zijn Kerk, ons geloof beleven, zullen we het ook aan anderen - met name onze kinderen - kunnen doorgeven. En juist door een levende relatie met God de Heer zullen wij ook de kracht vinden om goede medemensen te zijn.
Daartoe willen ook de sacramenten ons helpen. Sacramenten zijn tastbare tekens van Gods liefde voor de mensen.
Het zijn "ontmoetingsmomenten" met Christus, de levende Verlosser. Zij zijn door Christus zelf ingesteld en aan de Kerk gegeven. In woord en gebaar komt Hij ons op menselijke wijze heilzaam nabij.

H. Doopsel
Door het doopsel wordt een mensenkind helemaal kind van God, opgenomen in Zijn liefde. De erfzonde, bij volwassenen ook de persoonlijke zonden, wordt vergeven en hij wordt opgenomen in de gemeenschap van de Kerk.
Bij het doopsel van een kind beloven de ouders dat ze hun kind zullen opvoeden in het geloof en volgens Gods geboden.
Kosten zijn er aan het doopsel niet verbonden. Wel wordt er tijdens de viering een collecte gehouden. De doopkaars ontvangt u gratis van uw parochie.
Het dopen geschiedt op de eerste zondag van de maand bij toerbeurt in een van de parochies. Het doopgesprek met de ouders, peters en meters van alle dopelingen is op de maandag voorafgaand aan de doopplechtigheid in de pastorie. In principe zijn hier de doopvieringen gezamenlijk, maar als er bezwaren hiertegen bestaan is er ook de mogelijkheid uw kind apart te laten dopen.

H. Vormsel
Nog meer dan de overige sacramenten is het vormsel het sacrament van de heilige Geest. Het vormsel bekrachtigt het doopsel. God wil ons sterken om ons christen-zijn op volwassen wijze te beleven en er ook van te getuigen.
De hernieuwing van de doopbeloften is dan ook in deze viering opgenomen. Kinderen in de hoogste groep van de basisschool kunnen dit sacrament ontvangen. De datum, voor Broekhem en Houthem ligt normaal in de tweede helft van het schooljaar, wordt bepaald in overleg met de bisschop of zijn afgevaardigde. De voorbereiding gebeurt tijdens catechese op school en tijdens parochie-catechese.
Tevens worden er enkele ouderavonden georganiseerd.
Ieder jaar vindt er in Roermond een vormselplechtigheid plaats voor jongeren en volwassenen die dit sacrament - om welke reden dan ook - zijn misgelopen. Aanmelding hiervoor vindt plaats bij de pastoor.

H. Eucharistie
De eucharistie vormt het centrale sacrament van het kerkelijk leven. Het is de viering van het heilig Misoffer: Christus die zich offert voor de zonden van de mensen. Het is deze zich offerende maar verrezen Heer die zichzelf geeft aan ons onder de zichtbare tekenen van brood en wijn, in feite werkelijk het Lichaam en Bloed van Christus: de levende Heer.
Eucharistie wil zeggen: dankzegging. Met name op zondag, de dag van de verrijzenis, danken wij God voor Zijn liefde, voor de genade van de verlossing en voor alle weldaden die wij van Hem mogen ontvangen.

Eerste H. Communie
In onze parochie wordt op de eerste zondag van de maand  mei de dag gevierd waarop de gedoopte kinderen rond de leeftijd van 8 jaar  voor het eerst mogen deelnemen aan "de Maaltijd des Heren". Door de parochiegeestelijke worden ze op de basisschool daarop uitgebreid voorbereid, eventueel met behulp van de leerkrachten en parochieassistenten.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de kerkelijke viering ligt bij de pastoor van de parochie. Hij vertegenwoordigt in deze de Kerk, die het sacrament aan de kinderen schenkt.
Maar uiteraard dragen ook de ouders een zeer grote verantwoordelijkheid bij de voorbereiding op de eerste heilige Communie. Van hen wordt verwacht dat ze hun kinderen opvoeden in het geloof, hen thuis leren bidden en hen meenemen naar de eucharistieviering. Dat is de beste voorbereiding die het kind kan krijgen. En natuurlijk ook daarna! Want wat is de zin van zo'n uitgebreide communieviering, als er later niets meer volgt?
De gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgt gestalte in de vorm van ouderavonden en communiewerkgroepen en de organisatie van voor- en navieringen. 
De ouders van Houthem en Broekhem wier kinderen de openbare school bezoeken en aan het project van de Eerste Heilige communie wensen deel te nemen, gelieven contact op te nemen met de kerngroep voorbereiding 1e H. Communie.
Kinderen van onze parochies, die op een school zitten buiten onze parochie kunnen toch hier de Communie doen, als ze dat willen. De ouders moeten hun kind dan in het begin van het schooljaar aanmelden, zodat het kind kan deelnemen aan de bij de communievoorbereiding behorende parochie-catechese. 

Ziekencommunie
Zieken of ouderen kunnen de ziekencommunie thuis ontvangen. De ziekencommunie wordt elke eerste vrijdag van de maand rondgebracht bij die mensen, die zich hiervoor aangemeld hebben. Aanmeldingen kunnen geschieden op de pastorie.
Voor de ziekencommunie zet men (indien mogelijk) klaar: een wit kleedje, een kruisbeeld, twee kaarsen, wijwater en een palmtakje.

Boete en verzoening
Het sacrament van vergeving: de biecht. Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar: "Het spijt me, het zal niet meer gebeuren".
Maar ook tegen God onze Vader behoren we deze spijt uit te drukken, als we niet gedaan hebben wat Hij van ons vraagt. Het doet ons werkelijk goed als we ook tegen Hem kunnen zeggen: "Het spijt me, het zal niet meer gebeuren. Daar wil ik met Uw hulp mijn best voor doen!" Zeker als de priester je namens de Heer mag zeggen: "Je zonden zijn vergeven. Ga in Vrede!" De biecht is het sacrament waarin je Jezus, de Redder, de Goede Herder, de Heiland, de levende Heer ontmoet. Het is het sacrament dat door de vergeving van de Heer steeds opnieuw leven mogelijk maakt, wat er ook geweest is. Maar het is ook het sacrament van de genezing van innerlijke wonden en van de oplossing van innerlijke conflicten. Het is ook het sacrament waarin de priester als een liefhebbende broeder-in de-Heer helpt om een weg door het leven te vinden, onder leiding van de heilige Geest.
Dit sacrament is dus zeker niet afgeschaft. Het is na het laatste concilie wel vernieuwd. Het gebeurt nu meer in de vorm van een "biechtgesprek" in de biechtkamer van de kerk of bij de pastoor thuis.
Biechtgelegenheid is er altijd op afspraak mogelijk. Voor de grote kerkelijke feestdagen is er extra biechtgelegenheid, zie hiervoor de aankondigingen in het parochieblad.
In de week voor Kerstmis en Pasen worden ook gemeenschappelijke boetevieringen met gewetensonderzoek gehouden.
Een boeteviering is geen sacrament van vergeving! Wel kan het een goede vorm van gezamenlijk gewetensonderzoek en voorbereiding op de persoonlijke belijdenis in de biecht zijn.

Huwelijk
De hoogste vorm van liefde tussen twee mensen is die waarbij man en vrouw in een hechte en trouwe liefdesband elkaar gelukkig willen maken, in lief en leed, voor heel het leven.
In hun wederzijdse liefde vormen zij een afbeelding van de liefde van Christus voor Zijn Kerk. Het christelijk huwelijk is een sacrament omdat God ook de genade, de kracht, de liefde schenkt die nodig is om elkaar steeds meer en dieper te beminnen. Zo worden zij voor elkaar en voor de kinderen die God hen wil schenken een bron van geluk en leven.
Het christelijk huwelijk is onontbindbaar. De Kerk kent geen echtscheiding. Vandaar dat de Kerk een voldoende tijd van kennismaking en voorbereiding vraagt.
Het is regel, dat de bruidsparen trouwen in de parochie van de bruid of de bruidegom.
Het huwelijk wordt ingezegend door de pastoor of de diaken. Hieraan gaan een aantal huwelijksgesprekken vooraf, die gezamenlijk op cluster of dekenaal niveau (Meerssen) gehouden worden en waar ingegaan wordt op de betekenis en de waarde van het sacrament, op de onontbindbaarheid en de levenslange trouw.
Indien er een priester is in de familie van bruid of bruidegom, kan deze met toestemming van de pastoor het huwelijk inzegenen met inachtneming van de voorgeschreven kerkelijke teksten van de liturgie.
Wie kerkelijk wil trouwen moet liefst drie maanden van tevoren contact opnemen met de pastoor. Zodoende kan de trouwdatum tijdig gereserveerd worden.

Priesterschap
De priester wordt gewijd en gezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, om het volk Gods voor te gaan in de liturgie van de sacramenten en om als een herder leiding te geven aan de mensen die hem worden toevertrouwd. Om met een onverdeeld hart aan Christus toegewijd te zijn blijft de priester ongehuwd. De pastoor is de priester die namens de bisschop in een parochie de "pastor" is, de herder.
De kapelaan is hierbij zijn "rechterhand". Een mogelijk andere gewijde helper in de parochie is de diaken. Deze wordt door de bisschop in een parochie aangesteld om te helpen bij de verkondiging, bij het dopen en bij het doen van huisbezoek.
De permanente diaken kan wel gehuwd zijn.
Wie inlichtingen wenst over het priesterschap, het diaconaat of een of andere vorm van religieus leven, kan altijd met zijn of haar vragen terecht bij de pastoor.
Uiteraard heeft heel de parochiegemeenschap een grote opdracht als het gaat over roepingen. Door te bidden en door een goede "roepingenvriendelijke sfeer"  in de gezinnen zal God zeker roepen en zal Zijn roepstem zeker gehoord worden.
Wat zou het mooi zijn als er voor onze parochies  na vele jaren weer eens een priester- of kloosterroeping zou zijn!

Sacrament van de zieken
De zorg voor zieken zien we voortdurend in het leven van Jezus zelf. Deze opdracht heeft hij overgedragen aan zijn Kerk. De zorg hiertoe drukt zich uit in het ziekenbezoek, de ziekencommunie en in het sacrament van de ziekenzalving (vroeger het H. Oliesel genoemd, omdat deze toen pas in een zeer laat stadium werd toegediend).
Als iemand ernstig ziek of door hoge ouderdom ernstig verzwakt is of voor een gevaarlijke operatie staat, kan hij de ziekenzalving ontvangen.
"Bediend worden" wil dus niet zeggen dat men gaat sterven.
Het is dan ook goed dat men niet wacht met een priester te roepen tot iemand stervende is.
Het is het beste als de zieke zelf om de ziekenzalving vraagt en dit tijdig doet. Familie, vrienden, de arts of het verplegend personeel kunnen hierbij de zieke van dienst zijn, door hem of haar op die mogelijkheid te wijzen.
Als het mogelijk is zal de priester voor de zalving eerst onder vier ogen met de zieke willen spreken. Bij de ziekenzalving zet men klaar: een wit kleedje, een kruisbeeld, een kaars, wijwater en palmtakje en wat watten.
Bij de ziekenzalving wordt samen gebeden en zalft de priester het voorhoofd en de handen van de zieke met gewijde olie. Gods nabijheid wil de gehele mens doordringen en de zieke heil en genezing brengen, naar ziel en lichaam.
Zoals bij alle sacramenten gaat het ook hier om een ontmoeting met de zichzelf wegschenkende verrezen Heer.
Omdat sacramenten alleen voor de levenden kunnen zijn, kan een overledene het sacrament van de zieken niet meer ontvangen.

Overlijden
Ook in droevige omstandigheden, bij het overlijden van een van uw dierbaren, wil de Kerk u nabij zijn en u naar vermogen hulp bieden. Bij een overlijden is het aan te bevelen dat er terstond contact opgenomen wordt met de pastoor. De gebeden die de Kerk voorziet direct na het overlijden kunnen dan - samen met de familie - gebeden worden.
De dag en het tijdstip van de uitvaart worden altijd in overleg met de pastoor vastgesteld. Ook kunnen er concrete afspraken gemaakt worden over de samenstelling van het bid-(gedachtenis)-prentje en de uitvaart. Het dameskoor is het vaste koor bij de uitvaarten. 
Uitvaartmissen worden in de regel gehouden om 10.30 uur. Bij crematie is men mede afhankelijk van de mogelijkheden in het crematorium. (In dit verband willen we u erop wijzen dat crematie op het gewenste uur in Geleen niet mogelijk is dat wellicht wel kan in het crematorium te Heerlen).
We willen u dan ook vragen het vastgestelde uur van 10.30 uur te respecteren, omdat er zoveel mensen uit de parochie bij betrokken zijn om die uitvaartdienst zo waardig mogelijk te laten verlopen (denk aan de koster, de collectanten en aan de dames van het zangkoor die rond de middag huiselijke verplichtingen hebben).
Het is mogelijk om op de avond voorafgaande aan de uitvaart een vigiliedienst te houden; in de vorm van de reguliere avondmis of een gebedsdienst door de diaken of de parochieassistent(e). De giften bij de collecte tijdens de avondmis of avondwake en de offergang tijdens de uitvaart, worden bestemd voor het lezen van een aantal H. Missen.
Het kerkhof in Houthem behoort toe aan de parochie en voor zaken met betrekking tot grafrechten, delven van het graf en grafhuur dient u zich tot de Heer Eric Habets van het kerkbestuur  te wenden.

Allerzielendienst
Op de zondag rond 1 november (als 1 november valt op maandag t/m woensdag van een week op de zondag ervoor en valt 1 november op donderdag of vrijdag op de zondag erna) wordt een plechtige Eucharistieviering of een Gebedsdienst gehouden in de namiddag om 15.00 uur waarin de overledenen van het afgelopen jaar speciaal herdacht worden. Na afloop van deze plechtigheid volgt de zegening van de graven op de kerkhoven.

Wijwater
Achter in de kerk kunt u wijwater verkrijgen. Het is een goed gebruik om wijwater in huis te hebben. Het kan op vele momenten worden gebruikt, o.a. bij de ziekencommunie en het toedienen van het H. Sacrament van de zieken. Het is een goed gebruik s morgens en ’s avonds een kruisteken met wijwater te maken. Het gebruik van wijwater herinnert ons aan ons H. Doopsel, waarin we de kiem van ons eeuwig leven hebben ontvangen.

Wijding van kruiden (Kroetwösj)
In onze parochie kennen we naast de gebruikelijke zegeningen, zoals de Blasiuszegen, de zegening en oplegging van as op aswoensdag en de zegening van palmen op Palmzondag, ook de zegening van kruiden. Op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming op 15 augustus, worden kruiden gezegend. Deze kruiden worden ergens in huis opgehangen en in de zegening en het gebruik van deze kroetwösj drukken we ons vertrouwen op God uit bij noodweer of andere noodsituaties.


 
Copyright © Fons Heijnens 2004-